Çerkezköy site yönetimi

Çerkezköy site yönetimi

Apartman Yöneticisi Nelerden Muaftır?

Kanunlar gereğince yönetilen apartman yöneticisi kendine verilen sorumlulukları yapmak ile yükümlüdür.Yönetici görevi gereği bakım , onarım ve organize olmak gibi işleri yönetir yanı sıra bina sakinlerinin sulh içinde yaşamalarınada katkı sağlamaktadır.Bu görevlerden dolayı yönetici bina için harcanan kısmı masraflardan muaf olur.Asansör bakım ücreti , su parası, temizlik gibi işlerin ücretleri yönetici tarafından ödenmez.Kat malikleri kurulu gereğince bu ücretlendirmeler yönetici tarafından alınmaz.

İlgili maddeler:Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 40 – Yönetici, kaide olarak vekilin haklarına sahiptir. Kat malikleri,kendilerine düşen borçları ve yükümleri yönetici tarafından noterlikçe yaptırılan ihtara rağmen vaktinde ve tamamen yerine getirmezlerse, yönetici, hiçbir tazminat ödemeye mecbur olmaksızın, kendine ait sözleşmeyi feshedip yöneticilikten çekilerek bu yüzden uğradığı zararın tazminini kat maliklerinden istiyebilir. Yönetici, yönetim planında veya kendisiyle yapılan sözleşmede bir ücret tayin edilmemiş olsa bile, kat maliklerinden uygun bir ücret istiyebilir.(Değişik: 13/4/1983 – 2814/13 md.) Kat malikleri kurulu, kat malikleri arasından atanmış yöneticinin normal yönetim giderlerine katılıp katılmayacağı, katılacaksa, ne oranda katılacağını kararlaştırır. Bu yolda, bir karar alınmamış ise, yönetici yönetim süresince kendisine düşen normal yönetim giderlerinin yarısına katılmaz.

Apartman Yöneticisini Kim Seçer?

APARTMAN YÖNETİCİSİ OLMAK ZORUNDA MI?

Apartman yönetiminin oluşturulması Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre apartmanda sekiz ve sekizden fazla bağımsız bölümün olması durumunda zorunlu oluyor. Apartman yöneticisini Kat Mülkiyeti Kanununa göre, bu görevinden istifa etme hakkına sahip oluyor.Siteyönetimine aday çıkmazsa ne olur? Kat malikleri, Yönetim kurulu seçiminde anlaşamazsa, herhangi bir yönetici atayamazsa bu halde kanunun yaptırım gücü devreye girmektedir. Apartman yönetmeliğinin uygulanabilmesi için yönetici atanması şarttır.Kimse apartman yöneticisi olmak istemezse bu yönetici ilk kat maliklerinden yapılmak istenir ancak hiç kimse olmak istemezse dışarıdan yönetici tayin edilir. Binaya Sulh Mahkemesince atanan yönetici, bu atanma üzerinden altı ay geçmedikçe, kat malikleri kurulunca değiştirilemez. Ancak haklı bir sebep çıkar ise, sulh mahkemesi değiştirmeye müsaade edebilir.

Apartmana dışarıdan yönetici nasıl atanır?

APARTMAN TOPLANTISI ÇAĞRISI NASIL YAPILIR?

Apartman yönetimi toplantı çağrısı örneği:

………… Apartmanı Kat Maliklerine 

Kat malikleri kurulu, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere ../../…. günü saat ….’da apartman sığınağında olağan (veya olağanüstü) olarak toplanacaktır.

Bu toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı nisap (çoğunluk) aranmaksızın …/…/… günü saat ….’da aynı yerde yapılacaktır.

Bütün kat maliklerinin toplantıya katılmaları veya kendilerini temsil ettirmeleri önemle rica olunur …/../… 

Gündem:

1)Açılış,yoklama ve toplantı Divan başkanı’nın ve üyelerin seçimi.

2)Başkanlık panına imza yetkisi verilmesi

3)Gündemin okunması ve ilaveler

4)Yönetici faaliyet raporu ve denetçi raporunun okunması;hesapların görüşülmesi ve

yöneticinin ibrası.

5)Yeni yönetici ve denetçi seçimi.

6)Dilekler.

7)Kapanış.

…..Apartmanı Yöneticisi

(Ad,Soyad,İmza)

+7 Yıllık deneyim ile çözüm ortağınız olmaktan gurur duyuyoruz.